Sometimes I stumble with my own feet.

A veces tropiezo con mis propios pies.

 

 

@